Omgaan met uw gegevens.

Ons privacy statement

ID people

Onze oplossingen

L

ID people

Onze diensten

L

Ons privacy statement

Wij beschermen uw identiteit.

Wij vinden privacy belangrijk en doen er alles aan uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en bewaren, voor welke doeleinden wij dit doen, met wie wij deze gegevens delen, hoe wij deze gegevens beveiligen en wat uw rechten zijn.
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en/of contact met ons opneemt:
 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Bankrekeningnummer, KvK nummer en BTW nummer
 • Kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort (indien wettelijk verplicht of noodzakelijk voor onze dienstverlening)
 • Voorkeuren, interesses, feedback en andere klantgegevens

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

ID people verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om onze overeenkomst met u uit te voeren of om op uw verzoek contact op te nemen voordat u een overeenkomst met ons sluit
 • Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en evenementen
 • Om onze producten en diensten te verbeteren, te innoveren en te personaliseren
 • Om onze administratie te voeren, onze financiële verplichtingen na te komen en onze interne processen te optimaliseren
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een identiteitscontrole of het verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten
 • Om onze rechten en belangen te beschermen, zoals het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude, misbruik of inbreuk op onze eigendomsrechten

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met:

 • Onze leveranciers, partners en onderaannemers die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten
 • Onze adviseurs, accountants, auditors en juridische vertegenwoordigers die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering
 • Onze IT-dienstverleners die ons voorzien van hosting-, cloud-, software- en beveiligingsdiensten
 • Onze marketing- en communicatiebureaus die ons helpen bij het uitvoeren van onze marketing- en communicatieactiviteiten

Wij zorgen ervoor dat deze derden alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst af indien zij namens ons uw persoonsgegevens verwerken. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of indien er een adequaat beschermingsniveau is gewaarborgd.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige of onbedoelde toegang, verlies, wijziging, openbaarmaking of gebruik. Wij hanteren een informatiebeveiligingsbeleid dat gebaseerd is op de internationaal erkende standaard ISO 27001. Wij trainen onze medewerkers regelmatig op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Wij melden eventuele datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u indien dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of verwerkt, tenzij wij een langere bewaartermijn moeten hanteren op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. De bewaartermijn hangt af van de aard, de omvang en de context van de persoonsgegevens en van de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking. Wij hanteren een bewaartermijnenbeleid waarin wij per categorie van persoonsgegevens de toepasselijke bewaartermijn vaststellen.

 • Persoonsgegevens/bedrijfsgegevens. Bewaartermijn 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.
 • Adres. Bewaartermijn 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.
 • Telefoonnummer. Bewaartermijn 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.
 • E-mailadres. Bewaartermijn 7 jaar na afloop van het moment van beëindiging van onze dienstverlening. Dit is de minimale wettelijke bewaartermijn voorgeschreven door de fiscale wetgeving.

Hoe gaan wij om met bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals ras, godsdienst, politieke voorkeur, locatiegegevens of uw burgerservicenummer.
Daarnaast heeft onze website en/of dienstverlening niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@id-people.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Worden cookies of vergelijkbare technieken gebruikt?

Voor onze website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ID people en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@id-people.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
ID people wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Onze gegevens vindt u op onze contactpagina.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om deze up-to-date te houden met de wet- en regelgeving of met onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2024.